Projecten

Demografische monitoring Wilde kievitsbloem in Overijssel (2020-2025)

Demografische monitoring Wilde kievitsbloem in Overijssel (2020-2025)

Veranderingen in grondwaterstand en overstromingen van kalkrijk water kunnen op de lange termijn nadelige gevolgen hebben voor de abiotiek van de standplaats van de Kievitsbloem. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de levensvatbaarheid van deze soort. Om het effect van de zomerbedverlaging te kunnen beoordelen, is in 2016 een langjarige demografische monitoring gestart. Hierbij worden de verschillende levensstadia van de levenscyclus jaarlijks gevolgd in permanente proefvlakken langs de IJssel, Zwarte Water en de Vecht. De eerste resulaten laten zien dat er mogelijk problemen zijn met de...

Read More

Meerjarig demografisch onderzoek van Kievitsbloemen in Overijssel 2016-2019

Meerjarig demografisch onderzoek van Kievitsbloemen in Overijssel 2016-2019

In het kader van de zomerbedverlaging binnen het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, uitgevoerd door Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel, worden verschillende maatregelen uitgevoerd om de hoogwaterveiligheid rondom de IJssel te vergroten. Veranderingen in grondwaterstand en periodieke overstromingen van kalkrijk water kunnen echter op de lange termijn nadelige gevolgen voor de abiotiek van de standplaats en uiteindelijk de levensvatbaarheid van de Kievitsbloem benadelen. Om het effect van de zomerbedverlaging goed te kunnen beoordelen, is er in 2016 een meerjarig demografisch...

Read More

Herstel konijnenpopulaties in de kustduinen

Herstel konijnenpopulaties in de kustduinen

Het konijn is altijd een onmisbare soort geweest in het karakteristieke Hollandse kustduingebied. Toch gaat het de laatste jaren slecht met de duinkonijnen en dan met name de konijnenpopulaties in de vastelandsduinen. Sinds de jaren ’90 zijn konijnenpopulaties door de virusziekten myxomatose en RHD sterk in aantallen afgenomen. Vanaf 2005 leken de populatie zich redelijk te hebben hersteld, maar door een nieuwe virusuitbraak is de konijnenstand opnieuw gedaald. Konijnen zijn essentieel in het behoud van het duinecosysteem door het tegengaan van vergrassing en verstruiking. Daarnaast zorgt...

Read More

Herstel heischrale graslandsoorten: Knollathyrus in Drenthe

  Net als veel andere soorten van het prioritaire habitattype heischraal grasland (H6230) is de Knollathyrus (Lathyrus linifolius) zeer sterk afgenomen. Op de meeste nog bekende locaties staat de soort nog maar op enkele vierkante meters en het vermoeden bestaat dat het op veel plekken om slechts één kloon of hooguit enkele klonen gaat. In vergelijking met andere soorten van heischrale graslanden heeft Knollathyrus een beperkter verspreiding gehad dan bijvoorbeeld andere heischrale graslandsoorten, zoals bijvoorbeeld Valkruid, Rozenkransje en Tandjesgras. Knollathyrus komt in Nederland...

Read More

Herstelplan Besanjelier Gelderse Poort – Millingerwaard

Herstelplan Besanjelier Gelderse Poort – Millingerwaard

  Besanjelier (Silene baccifera) is in Nederland een zeer zeldzame soort geworden. Wilde populaties vinden we alleen nog in de Millingerwaard, langs de Grebbeberg en (als zeer kleine populatie) bij Cortenoever. De andere bekende populaties zijn allen het product van introductie in parken plantsoenen of tuinen. De Grebbeberg-populatie is nog steeds groot en levensvatbaar, maar dit geldt niet voor de populatie in de Millingerwaard. Deze is ondanks een groot oppervlak aan potentieel geschikt habitat gereduceerd tot een klein aantal individuen in het Colenbrandersbos. Bij de laatste telling...

Read More

Herstel heischrale graslandsoorten: Rozenkransje in Drenthe

Herstel heischrale graslandsoorten: Rozenkransje in Drenthe

Rozenkransje heeft het zichzelf niet makkelijk gemaakt. Om succesvol zaad te produceren zijn niet alleen bestuivers nodig maar ook voldoende mannelijke en vrouwelijke planten. Doordat populaties kleiner worden, verdwijnen er planten uit de populaties en kan het zomaar gebeuren dat er alleen vrouwen of alleen mannen overleven. Dit is helaas de situatie bij het Rozenkransje in Drenthe: er zijn alleen nog vrouwen over. De huidige standplaats is nog steeds van goede kwaliteit; dat is dus niet het probleem. Zonder mannen in de buurt is het voor de vrouwen echter lastig om nakomelingen te maken....

Read More