Beleidsplan 2019-2021

Inleiding

Stichting Science4Nature is in maart 2012 opgericht om de academische kennis op het gebied van populatiebiologie, evolutiebiologie en de levensvatbaarheid van versnipperde populaties beter in de praktijk van het natuurbeheer te kunnen implementeren. Door de sterke fragmentatie van natuurlijke leefgebieden van planten- en diersoorten speelt de afnemende levensvatbaarheid van hun vaak kleine en geïsoleerde populaties een toenemend belangrijke rol bij het herstel van biodiversiteit. De afgelopen tijd wordt steeds duidelijker dat de biodiversiteit onder enorme druk staat en mogelijk op de rand balanceert van nog nèt of nèt niet meer functioneren. Science4Nature helpt mee aan het weghalen van populaties van die rand, en het vergroten van hun herstelvermogen.

Termijn

Dit beleidsplan beschrijft de activiteiten van Science4Nature sinds de oprichting en de plannen voor de periode 2019 tot 2021.

Missie, visie en strategie

De overkappende missie van Science4Nature is het voor uitsterven behoeden en duurzaam herstellen van de levensvatbaarheid van (meta)populaties van bedreigde planten- en diersoorten overal ter wereld, en in het bijzonder in Nederland. Science4Nature zet daarvoor haar unieke kennis en ervaring in op de onderzoeksgebieden demografie, populatiebiologie, -genetica en voortplantingsbiologie. De toegepaste projecten waar S4N aan werkt leveren op hun beurt weer materiaal en mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek aan de levensvatbaarheid van populaties. Veel studenten van IBED-UvA doen hun onderzoeksproject in het kader van een project van S4N. Op deze wijze ontstaat een unieke wisselwerking tussen onderzoek en praktijk. Een tweede onderdeel van de missie is het opleiden van jonge ecologen in het specifieke multidisciplinaire vakgebied van levensvatbaarheidsanalyse en herintroductie-biologie.

De visie van Science4Nature is dat bij soortgerichte herstelprojecten door overheden en natuurbeheerders in toenemende mate wordt gezocht naar de daarvoor benodigde kennis en ervaring op het gebied van populatiebiologie, -genetica en voortplantingsbiologie, en dat S4N een steeds belangrijker rol zal kunnen vervullen in het effectief herstellen van de levensvatbaarheid van populaties van bedreigde soorten. Daarbij wil Science4Nature zoveel mogelijk gebruik maken van door henzelf opgeleide toegepaste IBED-UvA wetenschappers.

De strategie bestaat in eerste instantie uit het identificeren van soorten die problemen hebben met het spontaan regenereren van hun populaties na het herstel van hun habitat. Herstelbeheer is vaak vooral gericht op abiotische factoren als bodemverzuring, voedselbeschikbaarheid, hydrologie en de vegetatie als geheel, en richt zich niet of nauwelijks op het herstelvermogen van de nog resterende populaties van kritische soorten. Wanneer soorten zich ondanks verbeterde habitatkwaliteit niet of moeilijk blijken te herstellen komen ze in aanmerking voor een herstelproject van Science4Nature, die daarvoor dan samenwerking en financiële steun zoekt.

De herstelprojecten zijn zeer divers van aard, omdat het vrijwel altijd gaat over maatwerk dat is toegesneden op de specifieke eigenschappen en problemen van een bedreigde soort. Het ontwerpen van een effectieve herstelstrategie is dus geen kwestie van het volgen van een recept uit een kookboek, maar is gebaseerd op een diepgaande kennis van de ecologie, genetica en voortplantingsbiologie van soorten en de methoden die nodig zijn om deze te onderzoeken, te begrijpen en vervolgens te sturen.

Doelstellingen

  • herstellen van de levensvatbaarheid van populaties van alle bedreigde soorten in Nederland;
  • veiligstellen van de nog aanwezige genetische diversiteit in de resterende populaties van deze soorten;
  • vergroten van de kennis op het gebied van de levensvatbaarheid van kleine, geïsoleerde populaties en ex situ en inter situ herstelmethoden;
  • opleiden van een nieuwe generatie natuurbeschermingsbiologen met een brede fundamentele en toegepaste kennis over de levensvatbaarheid van bedreigde soorten en het gebruik van ex situ en inter situ methoden om die weer te herstellen;
  • door publiciteit en educatie vergroten van de bewustwording bij het publiek dat herstel van de natuur veel beter werkt wanneer specifieke aandacht wordt besteed aan populatiebiologie, -genetica en voortplantingsbiologie.

Strategieën

  • uitvoeren van beschermings- en -herstelprojecten aan zoveel mogelijk populaties van bedreigde soorten in Nederland;
  • veiligstellen van genenmateriaal van bedreigde soorten in de Nationale Zadencollectie van Stichting Het Levend Archief en in ex situ of inter situ populaties;
  • verrichten faciliteren van wetenschappelijk onderzoek aan de levensvatbaarheid van in situ, ex situ en inter situ populaties van bedreigde soorten;
  • training van Bachelor- en Masterstudenten in de Biologie en Future Planet Studies in de onderwijsprogramma’s van IBED-UvA;
  • publiciteit geven aan de activiteiten van Science4Nature via de eigen website en social media, artikelen in vaktijdschriften en populair-wetenschappelijke tijdschriften en op natuurgerichte websites, bijdragen aan radio- en televisieprogramma’s en via het betrekken van citizen scientists bij herstelprojecten. Science4Nature neemt ook deel aan het consortium van Stichting Het Levend Archief, en voorzitter Gerard Oostermeijer maakt deel uit van het bestuur van deze stichting.

Inkomsten

De activiteiten van de stichting worden financieel gesteund (semi-)overheidsinstanties en fondsen. De financiering van de projecten is als regel op basis van subsidies of in de vorm van opdrachten.

De inkomsten zijn altijd op basis van een projectvoorstel verkregen en worden daarom altijd per project besteed aan de bovengenoemde werkzaamheden. Vanwege de grote diversiteit aan projecten is de besteding geheel afhankelijk van het onderhavige projectvoorstel.

Beloningsbeleid

Het bestuur krijgt geen beloning.

Er is geen beleidsbepalend orgaan.

Voor de medewerkers gelden beloning conform de Arbeidsovereenkomst. De hoogte van die beloning is afhankelijk van het niveau van de werkzaamheden.

Huidige situatie

Op het moment van schrijven heeft Science4Nature een plek gekregen in de Nederlandse natuurbescherming waar het gaat om op een ecologisch en evolutionair verantwoorde manier herstellen van populaties van bedreigde soorten. Ondanks dat noodzakelijkerwijs soms naar extreme maatregelen moet worden gegrepen om soorten voor uitsterven te behoeden – zoals het kloneren van individuen van de bijna uitgestorven Lange zonnedauw of het uitsteken van niet langer bloeiende individuen van de bedreigde Kleine schorseneer in Drenthe om het unieke genenmateriaal veilig te kunnen stellen en te kunnen vermeerderen – voelen beleidsmakers, beheerders én het bredere publiek door de goede onderbouwing aan dat dit op een goede en verantwoorde manier gebeurt. Door steeds vanuit de wetenschappelijke basis te werkt  Science4Nature aan haar goede naam in het natuurbeheer. Op een recente poster over onze werkzaamheden prijken maar liefst 25 organisaties en financiers waarmee wordt samengewerkt. Samenwerking is dan ook één van onze sterke kanten, en ook noodzakelijk, want het herstel van leefgebieden, leefgemeenschappen en populaties vraagt om kennis op vele vlakken.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Organisatie

Vestigingsadres: Noordergeeststraat 16, 1851 TG Heiloo

Kantooradres: Science Park 904, 1098 XH Amsterdam

Postadres: Postbus 94240, 1090 GE Amsterdam

Contact: info@science4nature.nl

KvK nummer: 54916976

BTW nummer: NL851490530B01

RSIN: 851490530

Stichting Science4Nature heeft de ANBI status

 

Bestuur

Dr. J.G.B. Oostermeijer, voorzitter

Dr. J.C.M. den Nijs, secretaris en penningmeester

Dr. E.J. Weeda, bestuurslid

Werknemers

Dr. S.H. Luijten (s.h.luijten@science4nature.nl)

Seip, MSc (l.seip@science4nature.nl)

Palzewicz, MSc